Inception

Rad od kuće

Softversko rešenje „ARCHILLEUS“ predstavlja platformu za upravljanje dokumentima. Implementirano je na više od 150 kompanija, kako u državnoj upravi, komunalnim preduzećima tako i u privredi.

U sistemu „ARCHILLEUS“ moguće je kreirati kako elektronsku osnovnu evidenciju (elektronski delovodnik) tako i veliki broj pomoćnih evidencija (skraćeni delovodnici, popisi akata, KUF, KIF…). Sistem podržava kako masovnu tako i pojedinačnu digitalizaciju dokumenta, elektronsko potpisivanje i evidenciju elektronski potpisane dokumentacije sa integracijom zvanične mail adrese koju su privredna društva dužna da registruju u APR-u.

Takođe u sistemu „ARCHILLEUS“ moguće je da pravno lice generiše svoju elektronsku arhivu dokumenata, koju će jednostavno učiniti lakše dostupnom a istovremeno omogućiti sigurnost i bezbednost u smislu prava pristupa nad konkretnim dokumentima. Sistem poseduje modul za upravljanje profesionalnim dokument skenerima za masovnu digitalizaciju dokumentacije.